Periodika

Digitalizované dokumenty podléhající ochranné lhůtě Autorského zákona jsou dostupné pouze v knihovně FSV UK, v tomto případé jsou zpřístupňovány pouze popisné údaje. Pro prohlíženi obrazových souborů potřebujete použít plug-in DjVu od firmy Lizardtech, který je možno stáhnout zde.

Časopis svobodné školy politických nauk v Praze

Časopis vydávaný Svobodnou školou politických nauk v Praze. Vycházel 10x ročně od roku 1928 do června roku 1935. Od října 1935 do června 1937 vycházel v této řadě časopis Tisk a politika. Od října 1937 do července 1938 vycházel pod názvem Politická revue s podtitulem Časopis svobodné školy politických nauk v Praze.
Ročník: 1928-1935

Československý novinář

Časopis začal vycházet rozhodnutím 1.sjezdu Svazu československých novinářů v roce 1949 pod názvem Československý novinář, jako náhrada „Věstníku československých novinářů“. Nejprve vycházel jako čtrnáctideník, posléze jako měsíčník. Pod názvem „Československý novinář“ vycházel do konce roku 1965, kdy byl sloučen s teoretickým čtvrtletníkem zrušeného Novinářského studijního ústavu „Novinářský sborník“.
Ročník: 1949, 1951-1965

Duch novin

Časopis pro studium novinářství. Měsíčník vydávaný v Praze známým novinářským teoretikem Oskarem Butterem. Vycházel od ledna 1928 do prosince 1931. Časopis se zabýval studiem novin, péčí o novinářství a uměním četby novin.
Ročník: 1928-31

Fašistický jih

Oficielní list Národní obce fašistické, župy českobudějovické. Týdeník. Vycházel v Českých Budějovicích od roku 1932 do roku 1934.
Ročník: 1933 (2.leden - 15.prosinec)

Katalog periodického tisku

Ročenky obsahující přehled periodického tisku vycházejícího na území někdejšího Československa. Katalogy byly vydávány od roku 1949.
Ročník: 1949, 1951-1953, 1957, 1959-1961, 1963-1968, 1970, 1972-1980, 1982-1986

Lidová demokracie

[Doplněno] Ústřední list Československé strany lidové. Deník vycházející v Praze od roku 1945 do roku 1994, kdy bylo jeho vydávání ukončeno.
Ročník: 1947 (leden-září), 1968 (červenec-srpen)

Mladá fronta [Nové]

Deník, který vychází v Praze od května 1945 jako noviny Svazu československé mládeže. V roce 1990 se noviny změnily v nezávislý deník Mladá fronta Dnes.
Ročník: 1968

Národní listy

Politický deník. List vycházející v Praze od roku 1861 do roku 1941. Byl založen jako orgán Strany národní, po roce 1863 list směru mladočeského a od roku 1874 Národní strany svobodomyslné. Vydavateli a majiteli listu byli dr. Julius Grégr, Růžena Grégrová a dr. Prokop Grégr. Od roku 1910 byl list majetkem Národní strany svobodomyslné. Jak redaktoři tohoto listu působili různé známé osobnosti, např.: Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Bedřich Smetana, Josef Holeček, Jan Herben, Viktor Dyk.
Ročník: 1878 (č.211-305)

Novinářský sborník

Teoretický časopis Novinářského studijního ústavu. Vycházel 6x ročně od roku 1956 do roku 1965. Byl vydáván Novinářským studijním ústavem v Praze. Od roku 1966 byl nahrazen teoretickým časopisem Sešity novináře.
Ročník: 1956-1965

Novinář

Časopis začal vycházet rozhodnutím 1.sjezdu Svazu československých novinářů v roce 1949 pod názvem Československý novinář, jako náhrada „Věstníku československých novinářů“. Nejprve vycházel jako čtrnáctideník, posléze jako měsíčník. Pod názvem „Československý novinář“ vycházel do konce roku 1965, kdy byl sloučen s teoretickým čtvrtletníkem zrušeného Novinářského studijního ústavu „Novinářský sborník“. Od 1.ledna 1966 do konce roku 1989, vycházel pod názvem „Novinář“. Jednalo se o časopis pro praxi a teorii novinářské práce. Obsahově byl zaměřen na zevšeobecňování výsledků práce novinářů v tisku, rozhlasu a televizi, získávání obdobných novinářských materiálů ze zahraničí, uveřejňovaní materiálů z historie našeho i světového tisku a informace o činnosti novinářského svazu. Koncem roku 1989 časopis zanikl.
Ročník: 1966-1989

Noviny

List vydavatelů časopisů a novinářů československých. Věstník Spolku vydavatelů a nakladatelů časopisů a periodických spisů v Praze. Vycházel v Praze od roku 1925. Od roku 1927 byl Věstníkem Spolku vydavatelů a nakladatelů časopisů a periodických spisů v Praze a Jednoty československých novinářů. Vycházel do roku 1937. Od roku 1930 však již nebyl orgánem Jednoty československých novinářů. V roce 1938 došlo ke změně názvu na Redaktor a vydavatel.
Ročník: 1932-1936

Otázky žurnalistiky

Revue Novinářského študijného ústavu (NŠÚ) v Bratislavě, která sehrála významnou roli při budování vědecko-výzkumné základny novinovědy na Slovensku i v Čechách. Její vydávání navázalo na ročenky Otázky novinárstva. Revue vycházela od roku 1969 4x ročně a přinášela studie, články, recenze i bibliografii, včetně sociologických výzkumů vztahujících se k novinářství. Přispívali do ní slovenští ale i čeští vědečtí pracovníci, zabývající se vědou o novinách. Vydávání této původní řady bylo zrušeno k 31.12.2000.
Ročník: 1969-1992

Roubík František [Nové]

Bibliografie časopisů poloviny 19.století sestavená bibliografem, profesorem historické vlastivědy Františkem Roubíkem (1890-1974).
Ročník: 1930, 1936

Rudé právo

Orgán Komunistické strany Československa. Noviny vycházející od roku 1920. V období 1948-1989 bylo Rudé právo deníkem s nejvyšším nákladem (přesahujícím dva milióny výtisků) a hrálo klíčovou roli v ideologické propagandě. Po roce 1989 se list postupně měnil a v září 1995 vydavatel uskutečnil závěrečný transformační krok, který se již delší dobu očekával, a přejmenoval deník na Právo.
Ročník: 1945-1951, 1957, 1961-1962, 1967-1969, 1989

Soubor jubilejních čísel [Doplněno]

Kolekce vybraných výročních čísel novin vydávaných na území Čech a Moravy. Soubor bude postupně doplňován o další exempláře.
Ročník: 

Svět práce [Nové]

Časopis vychází od roku 1933 nejprve jako měsíčník a od června 1945 jako týdeník Československé sociální demokracie. Od roku 1951 vychází periodikum jako týdeník Revolučního odborového hnutí a v letech 1979-1990 časopis vydává Ústřední rada odborů.
Ročník: 1945

Svobodné slovo

Ústřední deník Československé strany socialistické. Svobodné slovo, deník navazující na České slovo. Pod názvem Svobodné slovo vycházely tyto noviny od roku 1945 do roku 1996. Od roku 1997 změnily název na Slovo.
Ročník: 1948

Tisk a novináři

Věstník československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novinářů. Vycházel od roku 1937 do roku 1939. Byl vydáván Syndikátem československých novinářů v Praze. V roce 1939 se z něho stal Zpravodajský list národní novinářské organizace. V této podobě vycházel do roku 1942, kdy byl zastaven.
Ročník: 1935, 1937-1942

Tisk a politika

Věstník československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novinářů. Sloučen s Časopisem svobodné školy politických nauk. Vycházel v Praze od října 1935 do června 1937, 1x měsíčně. Vydáván byl Svobodnou školou politických nauk a Syndikátem československých novinářů. Od září 1937 začal vycházet pod názvem Tisk a novináři.
Ročník: 1935-1937

Veřejné mínění

List ústavu pro výzkum veřejného mínění. Měsíčník vydávaný Československým ústavem pro výzkum veřejného mínění v Praze. Vycházel v letech 1946-1948.
Ročník: 1946-1948

Věstník československých novinářů

Vycházel 1x měsíčně (kromě července a srpna) od roku 1927 do roku 1934. Majitel a vydavatel časopisu byl Syndikát československých novinářů. Od ledna 1935 vycházel věstník pod názvem Tisk, noviny a novináři-Věstník československých novinářů, od října 1935 změnil název na Tisk a politika-Věstník československých novinářů a od září 1937 vycházel pod názvem Tisk a novináři - Věstník československých novinářů. Po 2. světové válce bylo vydávání věstníku obnoveno v roce 1947, kdy začal vycházet pod názvem Věstník Svazu československých novinářů. V roce 1949 na něj navázal nový svazový časopis Československý novinář.
Ročník: 1927-1934, 1947-1949